អត្ថបទ

បោះពុម្ព
ការ​កំណត់​ព្រំដែន​រវាង​កម្ពុជា និង កូសាំងស៊ីន (ស្រប​តាម​កំណត់​សញ្ញា​លេខ ៨៦៧-API ចុះថ្ងៃទី ៣១.១.៣៩)

 

ការកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជា និង កូសាំងស៊ីន

(ស្របតាមកំណត់សញ្ញាលេខ ៨៦៧-API ចុះថ្ងៃទី ៣១.១.៣៩)

 

ប្លង់ឋានលេខានៃខេត្ដចូវដុក បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ ១៨៩៣ (ផែនទីព្រែជីកវិញតេ)

 

អនុក្រិតរបស់អគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិន ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៤២

ព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៤២

ផែនទីបង្ហាញពីការដោះដូរកូនកោះគគី ជាមួយភូមិធំប៊ិយី (Benghi) និងចំរៀកដី មានទទឹងប្រវែង ២២០ម និង បណ្ដោយប្រវែង ២.៥០០ម

Share on Facebook