បោះពុម្ព

ក្រុមប្រឹក្សារខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ដែលបានបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោត ស្របតាម​ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដ ក្រុម​ប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ គឺជាតំណាងសាធារណៈ ជា​អ្នក​ការពារ និងជាអ្នកបម្រើឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងដែន​សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

សូមបន្តអានលើចំនុចផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត